Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI, BIP

Deklaracja dostępności www

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka   Kultury  w Tarnowie Opolskim  http://gok.tarnowopolski.pl/24/strona-glowna.html oraz na BIP.

Data publikacji strony internetowej: 06.04.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:22.09.2020 r.

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1, podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery).

Standardowe skróty klawiszowe:

TAB – kolejny element

SHIFT+ TAB  - Poprzedni element

SHIFT + ALT + F – Wyszukiwarka

SHIFT + ALT + H – Strona główna

SHIFT + ALT + M – Zawartość strony

SHIFT + ALT + 1 do 2 – Wybór menu

ESC – Anulowanie podpowiedzi

Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami.

Mapa strony.

Focus wokół elementów nawigacyjnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową  Agnieszką Okos,   osrodekkultury.tarnowopolski@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4644781. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury  położony w Tarnowie Opolskim przy Osiedlu Zakładowym 7 jest wolnostojący, dwukondygnacyjny.  

Do budynku prowadzą trzy wejścia: wejście od strony południowej (główne) i  dwa od strony zachodniej.

Podejście do budynku od strony głównej po betonowych, szerokich i niestromych schodach, oznaczonych taśmą kontrastową.

Wejścia od strony zachodniej po szerokich i niestromych  schodach. Ich krawędzie nie są oznaczone taśmą kontrastową.

Wejścia do budynku są nieprzystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 Przy wejściach do budynku jest zamontowany dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika ośrodka kultury.  

Przy budynku jest parking na  12 miejsc, bez wyszczególnionego miejsca dla osób niepełnosprawnych .

Korytarze i schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne, lecz nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

Pozostałe Filie Gminnego Ośrodka Kultury

Filia Kąty Opolskie, ulica Odrzańska 38, 46-050 Kąty Opolskie

Budynek wielofunkcyjny. Filia GOK mieści się na parterze budynku. Podejście do budynku po, szerokich i niestromych schodach. Ich krawędzie nie są oznaczone taśmą kontrastową.

 Przy wejściach do budynku  jest zamontowany dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika ośrodka kultury.  

Placówka nie umożliwia wjazdu do budynku osobom na wózkach inwalidzkich.

 

Filia Przywory, ulica Wiejska 83, 46-050 Przywory.

Budynek wielofunkcyjny. Filia GOK mieści się na parterze budynku. Podejście do budynku po, szerokich i niestromych schodach. Ich krawędzie nie są oznaczone taśmą kontrastową.

Placówka umożliwia wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich, brak barierki zabezpieczającej podjazd.

 

Filia Miedziana, ulica Wiejska 68, 46-050 Miedziana.

Budynek wolnostojący jednokondygnacyjny, podejście do budynku po szerokich i niestromych schodach. Ich krawędzie nie są oznaczone taśmą kontrastową. Placówka umożliwia wjazd osobom na wózkach inwalidzkich.

 

Filia Kosorowice, ulica Opolska 9A, 46-050 Kosorowice. Tel.: 774645-124

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny podejście do budynku po szerokich i niestromych schodach. Ich krawędzie nie są oznaczone taśmą kontrastową. Placówka umożliwia wjazd osobom na wózkach inwalidzkich.

 

Filia Nakło, ulica Przedszkolna , 46-050 Nakło. Tel.: 774644-111

Budynek wielofunkcyjny. Filia GOK mieści się na pierwszym piętrze budynku. Podejście do budynku po, szerokich i niestromych schodach. Ich krawędzie nie są oznaczone taśmą kontrastową.

Placówka nie umożliwia wjazdu do budynku osobom na wózkach inwalidzkich.

Przy wejściu do budynku jest zamontowany dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika ośrodka kultury.  

 

Filia Raszowa, ulica Ozimska 39, 46-050 Raszowa. Tel.: 77 464 41 68

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny. Placówka umożliwia wjazd osobom na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru.

 

Filia Walidrogi, ulica Opolska 1, 46-050 Walidrogi.

Budynek wielofunkcyjny jednokondygnacyjny. Podejście do budynku po, szerokich i niestromych schodach. Ich krawędzie nie są oznaczone taśmą kontrastową.  Placówka nie umożliwia wjazdu do budynku osobom na wózkach inwalidzkich.

Przy wejściu do budynku jest zamontowany dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika ośrodka kultury.