Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM - KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do treści art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1/ - dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

· Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury, ul.Osiedle Zakładowe 7 46-050 Tarnów Opolski , zwana dalej „Administratorem”.

· Z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych, Anetą Gierłach można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@opoczta.pl lub poczty tradycyjnej na adres: gok_top@o2.pl

· Dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał i w zakresie niezbędnym do:

o wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze /na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO/,

o wykonania umowy z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/.

· W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach i na podstawie wskazanych w ust. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są:

o podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

o podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych /tzw. podmiot przetwarzający/,

o inne podmioty, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania/ przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

· Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał, niezbędny do na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych osobowych /w szczególności archiwizacji/ lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec Administratora.

· W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

· dostępu do swoich danych osobowych,

· sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,

· uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych /z uwzględnieniem celów przetwarzania/, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

· usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator, za wyjątkiem określonym w art. 17 ust 3 RODO, ma obowiązek ich usunięcia gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO została cofnięta, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;

· ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Pan do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.

· W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu także prawo do:

o wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w sytuacji gdy przetwarzanie:

- jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

· otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które zostały dostarczone Administratorowi,

· przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

· żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

· Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

· W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody /tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO/, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

· W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

· Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie możliwe:

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

- zawarcie czy też wykonanie umowy.

· Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

· Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.