Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie nr 510134469-N-2019 z dnia 03-07-2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Tarnów Opolski: Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510134469-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury Tarnów Opolski: Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 551826-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminny Ośrodek Kultury Tarnów Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 53116049700000, ul. Osiedle Zakładowe  7, 46-050  Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 781, e-mail , faks . 
Adres strony internetowej (url): http://bip.gok.tarnowopolski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją dachu budynku wielofunkcyjnego położonego na działce nr 1035/4 w Kosorowicach przy ul. Opolskiej 9A. Zamówienie w szczególności obejmuje: roboty demontażowe związane z naprawą pokrycia dachowego (m.in. rozbiórka pokrycia z blachy trapezowej T-35 , rozebranie obróbek blacharskich, rynien, okapów i rur spustowych, wymiana około 30% deskowania ,złączy instalacji odgromowej), roboty montażowe (m.in. pokrycie dachu blachami Alucynk gr 0,7mm, wymiana rynien, obróbki, rur spustowych, wykonanie instalacji odgromowej).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45261000-4, 45422000-1, 45450000-6, 45262100-2, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 126482.90 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Roman Sprancel Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STYL" 
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 10 
Kod pocztowy: 47-100 
Miejscowość: Osiek 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 170322.49 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 170322.49 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 257151.54 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.